Regulamin

I. Informacje ogólne

 • Sklep internetowy http://miodynatura.pl/ (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez: FHU Pasieka Natura  ul.Piaski 86 42-580 Wojkowice NIP:6271069596

e-mail : miody@miodynatura

 • Adres korespondencyjnym sklepu internetowego http://miodynatura.pl/  j/w
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności Sklepu.

II. Definicje

 • Sprzedawca –  FHU Pasieka Natura  ul. Piaski 86 42-580 Wojkowice 
 • Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem http://miodynatura.pl/, którego właścicielem jest Sprzedawca.
 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem http://miodynatura.pl/.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Rejestracja – przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem loginu oraz hasła, które będą go identyfikować.
 • Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

III.  Warunki techniczne, zobowiązania Klienta

Do korzystania ze Sklepu wymagany jest:

 • Dowolnego rodzaju komputer, tablet, smartphone lub urządzenie innego rodzaju posiadające funkcjonalności, jak urządzenia wcześniej wskazane, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową taką jak Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną kompatybilną;
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Przeglądanie treści powszechnie udostępnionych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę nie wymaga Rejestracji (założenia konta) na zasadach wskazanych w Regulaminie. 
 •  Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz ustalonymi zwyczajami.  
 • Klient jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej Sklepu lub jej elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  
 • Zabrania się wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący porządek prawny, zasady współżycia społecznego lub ustalone zwyczaje, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub agitacyjnej.  

IV.  Rejestracja

W celu dokonania przez Klienta dobrowolnej Rejestracji konieczne jest:

a)  w zakładce „Zarejestruj się” wprowadzenie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, telefon

b)  zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności Sprzedawcy.

V. Zasady składania zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku niedostępności całości Towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o fakcie niemożności realizacji zamówienia.
 1. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na wskazany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.  
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

VI. Sprzedaż

 • Towary
 1. Sprzedający, w ramach sklepu internetowego, prowadzi sprzedaż miodów odmianowych , miodów z dodatkami , pozostałych produktów pszczelich oraz artykułów spożywczych .
 1. Ceny Towarów wskazane na stronie Sklepu podane są cenami brutto . O łącznej cenie wraz z opłatami za transport Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż w oparciu o przepisy Rolniczego Handlu Detalicznego i posiada weterynaryjny numer inentyfikacyjny 24 01 35 03,  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie  maksymalnej ilości  żywności zbywanej w ramach RHD oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z2016 poz.2159)
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedającego są  nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi po sprzedażowe nie są świadczone.
 1. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
 1. Prezentowany na stronie internetowej  wygląd produktów ma wyłącznie charakter poglądowy . Ze względu na naturalne cechy oferowanych przez Sprzedającego

produktów a w szczególności zmiana barwy i konsystencji mogą się one różnić od umieszczonych na stronie sklepu internetowego Sprzedającego .

 • Zamówienia
 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej i dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień bezpośrednio do Klienta.
 1.  Koszty wysyłki ponosi Klient i są one realnymi kosztami wg cennika firmy doręczającej 
 1. Sprzedający nie dolicza dodatkowych kosztów z tytułu pakowania zakupionych towarów
 1. Sprzedający nie realizuje zamówień ” za pobraniem”
 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w dni wolne od pracy i święta  są rozpatrywane następnego dnia roboczego
 1. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie 
 • Płatności

Klient może dokonać formy płatności :

 •  przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu
 •  płatności realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych – podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,
 • zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. 
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji. 
 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia. 
 • Dostawa
 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 1.  Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. 
 1. Sprzedawca wskazuje, że:
 •  z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi,
 • przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
  a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
  b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. 
 • Dodatkowe informacje dla Konsumenta
 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 1.  Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 1.  Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 1. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

VII Odpowiedzialność

 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
 • wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. 
 • W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
  c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

e)Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa

 Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

 •  Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 •  Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 •  jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa

 na Konsumenta;

 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
 • uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
  a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana. 

VIII.Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres:

FHU Pasieka Natura   ul.Piaski 86 42-580 Wojkowice

Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.


2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. 


3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.


4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania mające na celu zwrot poniesionych kosztów przez Kupujacego


6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1)możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami. 

IX Prawo odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 1. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 •  w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •  w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •  w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 •  w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •  w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

X . Własność intelektualna

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2.  Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.miodynatura.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru.
 4. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.miodynatura.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 XI Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 •  Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 •  Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).